logo insta

doi> Giannini Pereira, Marcio ; Vasconcelos Freitas, Marcos Aurélio ; da Silva, Neilton Fidelis . The challenge of energy poverty: Brazilian case study. Energy Policy, v. 39, p. 167-175, 2011.

Topo